Pogosta vprašanja


Predinšpekcijski pregled je preventivni pregled po naročilu stranke. Pregled je neodvisen in nepristranski, a vendar dosleden, kot so oči inšpektorja – z zavedanjem, da je preventiva cenejša od kurative. Nosilcu dejavnosti je ponujena pomoč pri ugotovljenih pomanjkljivostih oziroma nepravilnostih, da se odpravijo na licu mesta ali v najkrajšem možnem času.
Preventivni predinšpekcijski pregled za oceno higienskega stanja poteka v obliki vizualne ocene čistosti z opazovanjem delovnega procesa. Poleg vizualne ocene čistosti lahko uporabljamo tudi druge metode, s katerimi potrdimo kakovost in učinkovitost čiščenja (kemijske in/ali mikrobiološke metode). Ocenjujemo delovni proces, zaposleno osebje, delovni prostori in okolico.

Pri pregledu delovnega procesa pregledamo delovne površine, stene, tla, police, delovne pripomočke, umivalnik za higieno rok, korito za čiščenje, pomivanje in razkuževanje delovne opreme in pripomočkov, pribor (noži, delovne podlage, deske), hladilna telesa itd. V hladilnih telesih izmerimo površinsko temperaturo živila, v primeru suma in ugotovljenega odstopanja pa tudi središčno temperatura živila.

Ne, certifikata ni možno kupiti. Certifikat je potrdilo vašega doslednega spoštovanja higienskih standardov. Prejmete ga po uspešno prestanem preventivnem predinšpekcijskem pregledu.
Varnost in preventiva na kateremkoli področju je neprecenljive vrednosti. Zlasti pri varnosti živil in tveganju za zdravje cena ne sme biti tista, ki je ključnega pomena. Cena je odvisna od storitev, ki jih podjetje potrebuje in želi, pa tudi od vrste dejavnosti.
Najpogostejše neskladnosti, ugotovljene med pregledi gostinskih obratov, med katere spadajo tudi hoteli in restavracije, so neustrezne higienske razmere v objektih, neskladnost glede sledljivosti, nedosledno in neustrezno izvajanje notranjih kontrol in vodenje dokumentacije ter neustrezna usposobljenost zaposlenih, ki delajo z živili.
Najpogostejše nepravilnosti so neizpolnjevanje splošnih zahtev za prostore (neustrezna zasnova prostora), neizpolnjevanje posebnih zahtev za prostore (stropi, stene, napeljava), neustrezna oprema (dotrajana, stara oprema, posledično iz neprimernih materialov), neustrezno ravnanje z živili (nevzdrževanje temperaturne verige) ter neprimerna oz. pomanjkljiva merilna oprema (termometri).

(Vir: Nacionalni posvet „Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov“. Oktober 2015)

V primeru manjših neskladij inšpektorji izrečejo opozorilo, za večja neskladja pa tudi globe.

Za prekršek, ki pomeni neposredno ogrožanje zdravja ljudi, je globa:

 • za pravne osebe od 15.000 do 32.000 EUR,
 • za samostojne podjetnike od 3.000 do 10.000 EUR,
 • za odgovorne osebe od 1.500 do 2.000 EUR,
 • za posameznike pa od 1.000 do 1.200 EUR.

Za prekršek neizpolnjevanja higienskih zahtev je globa:

 • za pravne osebe od 2.000 do 15.000 EUR,
 • za samostojne podjetnike od 800 do 12.000 EUR,
 • za odgovorno osebo od 200 do 1.000 EUR,
 • za posameznike od 100 do 500 EUR.

(Vir: Revija Gost, objavljeno 2016, št. 1)

Podlage za izvedbo predinšpekcijskih pregledov so:

 • Smernice dobre higienske prakse in uporaba načel HACCP v gostinstvu,
 • Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti,
 • Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovinski dejavnosti za mesnice in ribarnice,
 • Smernice dobre higienske prakse/HACCP za kuhinje vrtcev,
 • Uredba (ES) 852/2004 o higieni živil.
 • Certifikatske označbe so neodvisne in nepristranske, zato ponudnikom pomagajo pri gradnji večjega zaupanja svojih gostov.
 • Gostom prinašajo večjo varnost in hitrejšo izbiro ponudnika pijače, hrane ali prenočišča.
 • Gosti dobijo informacijo o spoštovanju higienskih standardov tudi v ozadju delovnih procesov ponudnika, to je v prostorih za zaprtimi vrati, kamor gost sicer nima dostopa, a so ti prostori vključeni v temeljit predinšpekcijski pregled.
 • Program spodbuja ponudnike k izboljšanju higienskih praks in s tem k zmanjšanju tveganj tako za nezadovoljstvo gostov zaradi okužb in zastrupitev kot za visoke inšpekcijske kazni.
 • Certifikatske označbe lahko ponudniki vključijo v svoje promocijske materiale in kanale (spletno mesto, elektronska pošta, promocijsko gradivo …). Tako certifikatske označbe prispevajo k ugledu ponudnika in razlikovanju od konkurence, kar mu pomaga pri ohranjanju obstoječih gostov in lažjemu pridobivanju novih.
Zagotavljanje higiene živil, osebja in delovnih procesov je ključnega pomena za varnost hrane, zato je pomembno, da je higienska zavest delavcev pri ponudnikih hrane in nastanitev na visoki ravni.
Med najpogostejšimi vzroki okužb in zastrupitev z živili so napake pri ravnanju z živili, slaba higiena rok zaposlenih, navzkrižna kontaminacija, ločevanje surovin, prekinjena hladna oz. vroča veriga, presežen čas ponudbe itd.

(Vir: Higiena živil in moderne prehranske prakse, maj 2016)

Anketiranje naključnih oseb je dalo sledeče najpogostejši odgovore:

 • čista kuhinja (82,3 % anketirancev),
 • higiena rok in higiena na splošno (prostorov, osebja …) (34,6 % anketirancev),
 • urejenost osebja (26,2 % anketirancev),
 • ločenost čistega od nečistega dela v kuhinji (12,7 % anketirancev),
 • čisto delovno obleko (11,8 % anketirancev).

(Vir: Cugmas »Izdelava modela za higiensko tehnično oceno prehranskih obratov« str. 42-43, anketa na vzorcu 237 ljudi, 2010)

Rezultati anketiranja naključnih oseb so naslednji:

 • 62 % anketirancev meni, da je zanje higiena pomembna, zato bi bila takšna ocena zelo dobrodošla,
 • 18 % anketirancev meni, da bi lokal z zelo dobro oceno zagotovo obiskali,
 • 13 % anketirancev meni, da bi mogoče tak lokal pogosteje obiskali,
 • 5 % anketirancev ne verjame, da bi ocena neodvisnega strokovnjaka izboljšala higiensko stanje,
 • 2 % anketirancev meni, da je zanje to nepomembni podatek.

(Vir: Cugmas »Izdelava modela za higiensko tehnično oceno prehranskih obratov« str. 42-43, anketa na vzorcu 237 ljudi, 2010)